ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/562
Title: Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι. Από τη νομισματική στην πολιτική Ένωση. Η νέα αρχιτεκτονική και ο ρόλος της Ελλάδας.
Authors: Δημήτρης Τσιακίρης, Σπουδαστής
Keywords: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οικονομική ενοποίηση, δημοσιονομική ένωση, δημοκρατική νομιμοποίηση, παγκοσμιοποίηση, θεμελιώδη δικαιώματα
European integration, economic integration, fiscal union, democratic legitimacy, globalization, fundamental rights
Issue Date: 2022
Abstract: In recent years, Europe has faced a number of economic, geopolitical and social challenges. European citizens seem to be increasingly concerned about the benefits of European integration. Embarrassment and frustration have fueled the rise of populist, nationalist and authoritarian political forces in many European countries, which directly challenge the liberal democratic achievements of a united Europe. European EMU, until the outbreak of the global financial crisis and the debt crisis in the euro area, did not have an integrated, strong and institutionalized structure of economic governance. A central element in creating a scheme that would approach the 'fiscal union' is the existence of a common budget for the euro area and the possibility of transfer payments. The common budget will help to better deal with asymmetric disturbances (which is impossible with monetary policy) by transferring funds to the Member State in question. The framework of EU integration, through the roles assigned to it (as a political, economic and regulatory force) is perceived as a transformation, which emerges through the crises. Political unification, the pursuit of ever closer cooperation should be a more general framework, with possibilities for continuous reshaping. At the same time, Greece will have to radically change its economic model, proceeding with the necessary reforms in the political system and in the state background.
Description: Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων σε οικονομικό, γεωπολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δείχνουν να προβληματίζονται ολοένα και περισσότερο σχετικά με τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η αμηχανία και απογοήτευση έχει τροφοδοτήσει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες την άνοδο λαϊκιστικών, εθνικιστικών και αυταρχικών πολιτικών δυνάμεων, που αμφισβητούν ευθέως τα φιλελεύθερα δημοκρατικά κεκτημένα της Ενωμένης Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή ΟΝΕ, μέχρι και το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, δεν διέθετε μια ολοκληρωμένη, ισχυρή και θεσμικά κατοχυρωμένη δομή οικονομικής διακυβέρνησης. Κεντρικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός σχήματος που θα προσέγγιζε τη ‘δημοσιονομική ένωση’ θεωρείται η ύπαρξη κοινού προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ και η δυνατότητα μεταβιβαστικών πληρωμών. Ο κοινός προϋπολογισμός θα βοηθά στην καλλίτερη αντιμετώπιση των ασύμμετρων διαταραχών (κάτι που είναι αδύνατο με τη νομισματική πολιτική) με τη μεταφορά κονδυλίων στο κράτος μέλος που έχει το πρόβλημα. Το πλαίσιο ολοκλήρωσης της ΕΕ, μέσα από τους ρόλους που της έχουν αποδοθεί (σαν πολιτική, οικονομική και κανονιστική δύναμη) γίνεται αντιληπτό σαν ένας μετασχηματισμός, ο οποίος αναδεικνύεται μέσα από τις κρίσεις. Η πολιτική ενοποίηση, η επιδίωξη της συνεχώς στενότερης συνεργασίας θα πρέπει να αποτελεί ένα γενικότερο πλαίσιο, με δυνατότητες συνεχούς αναδιαμόρφωσης. Ταυτόχρονα η Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξει ριζικά το οικονομικό της μοντέλο, προχωρώντας και στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα και στο πολιτειακό υπόβαθρο.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/562
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες ΣπουδαστώνΌλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα