ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/561
Title: Από την Έκθεση Βαρβαρέσσου στην Έκθεση Πισσαρίδη και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Other Titles: ΤΜ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Authors: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Σπουδάστρια
Keywords: δημόσιο, διοίκηση, μεταρρύθμιση, ψηφιοποίηση, ανάκαμψη, ανθεκτικότητα.
public, management, reform, digitization, recovery, resilience
Issue Date: 2022
Abstract: The purpose of this paper is to investigate the efforts of administrative reform in the Greek administrative system, focusing on its issues, but also the essential changes that they brought. It concerns a historical background from the first studies from the 1950s to the present period, such as the Growth Plan for the Greek Economy (Pissarides Committee Report) and the most recent, the National Recovery and Resilience Plan "Greece 2.0". In the present work, a special reference is made to the issue of the digital transition of the country. Initially, a historical review of the reform proposals is attempted in the period from the early 1950s, until the onset of the economic crisis. The common conclusions, which were reached by the experts, regarding the issues of the Greek administrative system, as well as policy proposals, are mainly examined. In the second chapter, a detailed report is made of the Growth Plan for the Greek Economy (Pissarides Committee Report). Specifically, the assessment of the state of the economy and public administration in the current period, highlighting the comparative advantages of the country and policy proposals are mentioned. Particular emphasis is given to the degree of digitization of the country and the ways of strengthening it are explored. In the third chapter, a detailed report is made, with special reference to the digital transition of the country, of the National Recovery and Resilience Plan "Greece 2.0". Reference is made to the assessment of the current situation, the general objectives of the project, its architecture and structure in individual axes. An important issue is also the way the project is implemented and the stakeholders. Finally, reference is made to the forecasts, contained in the plan, for the Greek economy and public administration. The last chapter concerns conclusions about the prospects and opportunities that emerge, from the implementation of the National Recovery and Resilience Plan "Greece 2.0".
Description: Σκοπός της παρούσας εργασίας, αποτελεί είναι η διερεύνηση των προσπαθειών διοικητικής μεταρρύθμισης στο ελληνικό διοικητικό σύστημα, θέτοντας στο επίκεντρο, τις παθογένειές της, αλλά και τις ουσιώδεις μεταβολές που επέφεραν. Αφορά μία ιστορική αναδρομήΙστορικά, η ανάλυση ανατρέχει σε μια περίοδο από τις πρώτες μελέτες την δεκαετία του 1950, έως την σημερινή περίοδο, όπως το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία της επιτροπής Πισσαρίδη και την πλέον πρόσφατη, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.», σήμερα. Στην παρούσα εργασία, γίνεται επίσης μία ιΙδιαίτερη αναφορά έμφαση δίνεται στο ζήτημα της ψηφιακής μετάβασης της χώρας. ΑρχικάΑρχικώς, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή των μεταρρυθμιστικών προτάσεων την περίοδο από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, έως την έλευση της οικονομικής κρίσης. Εξετάζονται κυρίως, τα κοινά συμπεράσματα, στα οποία κατέληξαν οι εμπειρογνώμονες, όσον αφορά τις παθογένειες του ελληνικού διοικητικού συστήματος, καθώς και προτάσεις πολιτικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική αναφορά του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία της επιτροπής Πισσαρίδη. Συγκεκριμένα, αναφέρεται παρουσιάζεται συνοπτικά η εκτίμηση της κατάστασης της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης την παρούσα περίοδο, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και κάποιες επιμέρους προτάσεις πολιτικής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο βαθμό ψηφιοποίησης της χώρας και διερευνώνται οι τρόποι ενίσχυσής του. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική αναφορά, με ιδιαίτερη μνεία στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Γίνεται αναφορά στην εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, στους γενικούς στόχους του σχεδίου, στην αρχιτεκτονική και τη διάρθρωσή του σε επιμέρους άξονες. Σημαντικό ζήτημα αποτελεί επίσης ο τρόπος υλοποίησης του σχεδίου και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Τέλος, γίνεται αναφορά στις προβλέψεις που εμπεριέχονται στο σχέδιο για την ελληνική οικονομία και τη δημόσια διοίκηση. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά συμπεράσματα για τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται, από την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/561
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Από την Έκθεση Βαρβαρέσου στην Έκθεση Πισσαρίδη.pdf1.77 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα