ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/560
Title: Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στο Δημόσιο Τομέα: Η μετάβαση στην έξυπνη Διακυβέρνηση, εφαρμογές και νομικές προκλήσεις
Other Titles: ΤΜ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Authors: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ, Σπουδάστρια
Keywords: Διαδίκτυο των Πραγμάτων, έξυπνη διακυβέρνηση, έξυπνη πόλη, εφαρμογές ΔτΠ, προσωπικά δεδομένα, ιδιωτικότητα
Internet of Things, smart governance, smart city, IoT applications, personal data, privacy
Issue Date: 2022
Abstract: The Internet of Things is a revolutionary technology that is evolving into a key player in digital transformation. The interaction between humans and devices and the collection, recording, processing and transmission of data leads to the adoption of data-driven decision-making systems, remote management solutions and automation processes. A new model, smart governance, is now seeking its place in public administration. With great economic and social dynamics, the benefits IoT has to show in most areas of public policy are indicative of the indisputable public value it may produce. A contrario, the social acceptance of the IoT is closely interwoven with the fundamental rights of privacy and personal data, which are strongly tested by such technology. The exponential increase of interconnected devices that create security gaps and the inconceivable volume of data collected and processed can lead to the loss of an individual’s control over their data, the abolition of any notion of privacy and the creation of modern surveillance societies. Starting with presenting the theoretical background of IoT, this study aims at presenting its evolving potential in various fields of public policy, the correlation of smart governance with IoT and its implementation into the smart city. At the same time, the present study attempts to classify the threats posed by such technology to the aforementioned rights and to analyse the existing legal framework as to preventing such threats, while underlining the need for the establishment of an integrated regulatory framework for the IoT. Ultimately, the aim is to highlight how public administration could play a leading role in/with IoT governance, reap the benefits and combat the risks involved, so that the Internet of Things becomes the Internet of People.
Description: Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτελεί μια επαναστατική τεχνολογία, που εξελίσσεται σε βασικό παράγοντα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και συσκευών και η συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων οδηγεί στην υιοθέτηση συστημάτων λήψης αποφάσεων με γνώμονα τα δεδομένα, λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης και διαδικασιών αυτοματισμού. Ένα νέο μοντέλο, η έξυπνη διακυβέρνηση αναζητά πλέον τη θέση της στις δημόσιες διοικήσεις. Διαθέτοντας μεγάλη οικονομική και κοινωνική δυναμική δε, τα οφέλη που έχει να επιδείξει σε πλείστους τομείς δημόσιας πολιτικής είναι δηλωτικά της αδιαμφισβήτητης δημόσιας αξίας που μπορεί να παράξει. A contrario, η κοινωνική αποδοχή του ΔτΠ, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τα θεμελιώδη δικαιώματα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, που δοκιμάζονται έντονα από αυτή την τεχνολογία. Η εκθετική αύξηση των διασυνδεδεμένων συσκευών που δημιουργούν κενά ασφαλείας και ο ασύλληπτος όγκος των δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία δύνανται να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου του ατόμου επί των δεδομένων του, κατάργηση κάθε έννοιας ιδιωτικότητας και δημιουργία σύγχρονων κοινωνιών επιτήρησης. Με αφετηρία την παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου του ΔτΠ, αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των εξελισσόμενων δυνατοτήτων του σε τομείς δημόσιας πολιτικής, της συσχέτισης της έξυπνης διακυβέρνησης με το ΔτΠ και της μετουσίωσης αυτής στην έξυπνη πόλη. Παράλληλα επιχειρείται η ταξινόμηση των απειλών που ενέχει αυτή η τεχνολογία για τα ανωτέρω δικαιώματα, η ανάλυση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση αυτών, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου διακυβέρνησης του ΔτΠ. Εν τέλει, στόχος είναι η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο η δημόσια διοίκηση θα μπορούσε να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διακυβέρνηση του ΔτΠ/με το ΔτΠ, να δρέψει τα σχετικά οφέλη και να αντιπαλέψει τους κινδύνους που ελλοχεύουν, ώστε το Διαδίκτυο των Πραγμάτων να καταστεί Διαδίκτυο των Ανθρώπων
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/560
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες ΣπουδαστώνΌλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα