ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/556
Title: Η Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) με Σκοπό την Προώθηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων. Μελέτη Περίπτωσης: Πεδίο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Other Titles: ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Authors: Αποστολία- Νταϊάννα Παπαδοπούλου, Σπουδάστρια
Keywords: ΜΚΔ, Επικοινωνιακή Στρατηγική, Μεταναστευτικό, Πολιτική Επικοινωνία, “MED5”, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Social Media, Communication Strategy, Μigration, Political Communication, MED5, Ministry of Immigration and Asylum.
Issue Date: 2022
Abstract: In a society where everything has been digitalized, the distinction between the real and the online world is often blurred. In this world, every modern state must adapt to these new dynamics, transforming and modernizing its communicative approach to its citizens. This study seeks to investigate the use of social media in the field of migration policy through a comparative analysis between the Ministry of Migration and Asylum as the competent ministry for migration policy in Greece and other ministries in Greece (internal approach). In the same context a comparative analysis took place between the Ministry of Migration and Asylum and the respective bodies competent for migration policy in four other countries (Italy, Spain, Cyprus, Malta), all together forming the “MED5” scheme. A scheme based on the common challenge that the migration phenomenon poses for these five countries as countries of first entry for refugees and migrants in the EU. The comparative analysis was based on a research strategy of mixed methods (questionnaire, semi-structured interview, study of the ministries SM accounts etc.) from which, important primary data were collected. Based on the internal approach, it was found that at national level there are generally small differences between the Ministry of Migration and other ministries, while in the context of the external approach, the differences are more significant. Finally, the study concludes with a series of suggestions and good practices that could be utilized by Public Administration bodies in building social media communication strategies.
Description: Σε μία κοινωνία που τα πάντα έχουν ηλεκτρονικοποιηθεί, κάθε σύγχρονο κράτος οφείλει να προσαρμοστεί στις νέες αυτές δυναμικές, μετασχηματίζοντας και εκσυγχρονίζοντας την επικοινωνιακή του προσέγγιση απέναντι στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από την παρούσα εργασία, επιδιώκεται η διερεύνηση της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (εφεξής ΜΚΔ) στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, μέσα από τη συγκριτική ανάλυση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (εφεξής ΥΜΑ) ως τον καθ’ ύλην αρμόδιο για τη μετανάστευση φορέα και τα λοιπά υπουργεία της χώρας (εσωτερική προσέγγιση). Επιπλέον, στην ίδια λογική θα ακολουθήσει συγκριτική ανάλυση μεταξύ του ΥΜΑ και των αντίστοιχων φορέων, αρμόδιων για τη μεταναστευτική πολιτική σε τέσσερις άλλες χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα), οι οποίες όλες μαζί συναποτελούν το σχήμα των “MED5”. Ένα σχήμα το οποίο βασίζεται στην κοινή πρόκληση που αποτελεί το μεταναστευτικό φαινόμενο για τις πέντε αυτές χώρες ως χώρες πρώτης εισόδου προσφύγων και μεταναστών στην Ε.Ε. Η συγκριτική ανάλυση βασίστηκε σε μια ερευνητική στρατηγική μεικτών μεθόδων (ερωτηματολόγιο, ημιδομημένη συνέντευξη, μελέτη των ΜΚΔ των φορέων κ.α.), τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική προσέγγιση του θέματος, βάσει της οποίας συγκεντρώθηκαν σημαντικά πρωτογενή δεδομένα. Βάσει της εσωτερικής προσέγγισης, διαπιστώθηκε πως σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν σε γενικές γραμμές μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ του ΥΜΑ και των υπόλοιπων φορέων, ενώ στο πλαίσιο της εξωτερικής προσέγγισης, οι διαφορές όπως καταγράφονται στη συνέχεια είναι πιο σημαντικές. Τέλος η μελέτη ολοκληρώνεται με σειρά προτάσεων και καλών πρακτικών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης στην οικοδόμηση επικοινωνιακών στρατηγικών στα ΜΚΔ
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/556
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες ΣπουδαστώνΌλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα