ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/554
Title: Η εξόρυξη δεδομένων (Data Mining) και η εφαρμογή της στη λήψη αποφάσεων στη Δημόσια Διοίκηση
Other Titles: ΤΜ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Authors: Μιχάλης Γεωργακάς, Σπουδαστής
Keywords: Εξόρυξη Δεδομένων, Ανακάλυψη Γνώσης, Βάσεις Δεδομένων, Κατηγοριοποίηση, Συσταδοποίηση.
Data Mining, Knowledge Discovery, Data Base, Classification, Clustering
Issue Date: 2022
Abstract: The technological progress, coupled with the evolution of IT systems, the upgrading of the capabilities of software, as well as the increase of the volume of the stored data, has contributed to the infiltration of informatics in every aspect of the modern society, resulting to the formation of a society based on information. Information, in its unprocessed form constitutes data, that is recorded facts stored in digital means, known as data bases. The last decade there is an exponential increase in the creation of data by enterprises and organizations as well as citizens themselves, accumulating a reserve of “hidden” knowledge, which must be discovered. The purpose of the knowledge discovery which arises through data mining and processing is to obtain crucial information which could contribute to decision making. The existence of huge quantities of information, which could lead to knowledge via suitable techniques, that is the revelation of information which has not been discovered yet, forms an issue that Public Administration has to face. The current assignment aims at offering a brief and at the same time comprehensive portrayal of the techniques and the algorithms used to extract knowledge by data bases, aiming at the support of decision making in order to produce actions and public policies by the Public Administration. To this purpose this assignment is divided in two parts. In the first part, a theoretical portrayal of data mining is attempted through basic procedures and techniques of mining as they are presented in international bibliography. Furthermore, methods of mining and knowledge discovery by data bases of other countries Public Administration systems, will be presented, aiming at the support of decision making. The second part of the assignment presents the exploratory research of data mining through the creation of a data base by a control group of 298 individuals that was collected especially for the purposes of the current assignment. The purpose was the exploration of the factors that lead to past due debts. For the research approach, statistical analysis and data mining techniques were used aiming at the discovery of covert information, which could support decision making in Public Administration
Description: Η τεχνολογική πρόοδος, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων, την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του λογισμικού καθώς και την αύξηση του όγκου των αποθηκευμένων δεδομένων, συντέλεσε στη διείσδυση της πληροφορικής σε κάθε δραστηριότητα της σύγχρονης κοινωνίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κοινωνίας βασισμένης στις πληροφορίες. Οι πληροφορίες στην ακατέργαστη τους μορφή αποτελούν δεδομένα, δηλαδή καταγεγραμμένα γεγονότα τα οποία αποθηκεύονται σε ψηφιακά μέσα τις βάσεις δεδομένων. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται η αλματώδης αύξηση στην παραγωγή δεδομένων τόσο από επιχειρήσεις και οργανισμούς όσο και από τους ίδιους τους πολίτες δημιουργώντας ένα απόθεμα κρυμμένης γνώσης που πρέπει να ανακαλυφθεί. Σκοπός της ανακάλυψης γνώσης που προκύπτει μέσα από την εξόρυξη και επεξεργασία των δεδομένων είναι η άντληση κρίσιμων πληροφοριών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Η ύπαρξη τεράστιας ποσότητας δεδομένων, πληροφοριών που με τις κατάλληλες τεχνικές μπορούν να οδηγήσουν σε γνώση, δηλαδή σε αποκάλυψη πληροφοριών που ακόμα δεν έχουν ανακαλυφθεί, αποτελεί ζήτημα που η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να αντιμετωπίσει. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να δώσει μια σύντομη και ταυτόχρονα περιεκτική αποτύπωση των τεχνικών και των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή γνώσης από τις βάσεις δεδομένων, με σκοπό την υποστήριξη λήψης αποφάσεων για την παραγωγή δράσεων και δημοσίων πολιτικών από τη Δημόσια Διοίκηση. Για το σκοπό αυτό η εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, επιχειρείται η θεωρητική αποτύπωση της εξόρυξης δεδομένων, μέσω βασικών διαδικασιών και τεχνικών εξόρυξης όπως αυτές παρουσιάζονται στην διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης παρουσιάστηκαν εφαρμογές εξόρυξης και ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων σε Δημόσιες Διοικήσεις άλλων χωρών με σκοπό την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η ερευνητική προσέγγιση εξόρυξης δεδομένων μέσω της κατασκευής βάσης δεδομένων από ερευνητικό δείγμα 298 ατόμων που συλλέχθηκε πρωτογενώς για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Σκοπός ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που οδηγούν στην ύπαρξη μηνιαίων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για την ερευνητική προσέγγιση, εφαρμόστηκαν στατιστικές αναλύσεις και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων με σκοπό την ανακάλυψη «κρυμμένης» πληροφορίας η οποία θα ήταν δυνατό να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων στη Δημόσια Διοίκηση
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/554
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Η Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining) και η εφαρμογή της στη λήψη αποφάσεων στη Δημόσια Διοίκηση..pdf5.1 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα