ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/552
Title: Επικοινωνία και Δημόσια Διοίκηση - Καλές Πρακτικές και Προοπτικές. Η Συμβολή της Επικοινωνίας στην Οργανωσιακή Αλλαγή
Other Titles: ΤΜ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Authors: Ελένη Ντζαφέρη, Σπουδάστρια
Keywords: δημόσια διοίκηση, επικοινωνία, οργανωσιακή αλλαγή, οργανωσιακή κουλτούρα, ψηφιακές εφαρμογές, ΕΚΟΜΕ Α.Ε.
public administration, communication, organizational change, organizational culture, digital applications, ΕΚΟΜΕ S.A.
Issue Date: 2022
Abstract: In the contemporary world, where social media's interactivity along with internet's inexhaustible possibilities, act as the catalysts of change, communication consists one of the most critical factors in affecting and reshaping the way organizations operate. The aim of this study is to investigate the role of communication within public administration, at internal and external level. At the same time, it takes into consideration the respective prospects and challenges and identifying the ways in which communication contributes to organizational change. Communication strategies affect the recognition of an organization, the operational procedures established, how its organizational culture adapts, as well as its response to the digital age demands. Greek public administration presents specific characteristics that have not changed over time while being distinguished by consolidated perceptions. However, recent technological breakthroughs and multiple crises that faced over the past several years have acted to a significant extent as accelerators of change. Methodologically, the notions of public administration, organizational change and organizational culture, communication forms and models, and best communication practices are presented. In this scope, the National Audiovisual Media Centre and Communication, an innovative institution that implements its communication strategy, in order to increase its extroversion, is examined as a case study, via a semi-structured interview with an institution's executive, and by monitoring its social media and official website. The present scientific study aims to highlight the prospects, best practices, and policy proposals regarding communication in public administration as a “guide” for other Greek public entities toward organizational change
Description: Στον σύγχρονο κόσμο, όπου η διαδραστικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι ανεξάντλητες δυνατότητες του διαδικτύου αποτελούν καταλύτες αλλαγών, η επικοινωνία συνιστά έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες που επηρεάζουν και δύνανται να αναδιαμορφώσουν τον τρόπο λειτουργίας φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος της επικοινωνίας στη δημόσια διοίκηση, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, καθώς επίσης, οι προοπτικές και οι προκλήσεις, ώστε να προσεγγιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει τελικά να συμβάλει στην οργανωσιακή αλλαγή. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας ενός φορέα, η προσαρμογή της οργανωσιακής κουλτούρας και ο τρόπος λειτουργίας του μπορούν να επηρεαστούν θετικά από την ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών που θα συνεισφέρουν στην προσαρμογή στα νέα ζητούμενα της ψηφιακής εποχής. Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα διαχρονικά παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και διακρίνεται από παγιωμένες αντιλήψεις, ωστόσο οι ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας, καθώς και οι πολλαπλές κρίσεις με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια, έχουν λειτουργήσει σε σημαντικό βαθμό ως επιταχυντές αλλαγών. Μεθοδολογικά, καταγράφονται δευτερογενώς, μέσω ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφικής επισκόπησης, οι έννοιες της δημόσιας διοίκησης, της οργανωσιακής αλλαγής και της οργανωσιακής κουλτούρας, οι μορφές και τα μοντέλα επικοινωνίας, ενώ παρουσιάζονται και βέλτιστες επικοινωνιακές πρακτικές. Πρωτογενώς, επιλέχθηκε ως μελέτης περίπτωσης η παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, ενός καινοτόμου φορέα που εφαρμόζει την επικοινωνιακή του στρατηγική με στόχο την αύξηση της εξωστρέφειάς του, μέσω ημι - δομημένης συνέντευξης με στέλεχος του φορέα και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ιστοσελίδας του. Καταλήγοντας στα συμπεράσματα, η επιστημονική αυτή προσέγγιση στοχεύει να αναδείξει τις προοπτικές, τις καλές πρακτικές και τις προτάσεις πολιτικής, αναφορικά με την επικοινωνία στη δημόσια διοίκηση, ώστε να αποτελέσει έναν «οδηγό» για άλλες ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της οργανωσιακής αλλαγής.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/552
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες ΣπουδαστώνΌλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα