ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/551
Title: Δημόσια Τηλεόραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.): Ανάλυση και αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας μίας πανευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας οπτικοακουστικού περιεχομένου.
Other Titles: ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Authors: Ηλίας Νικολαΐδης, Σπουδαστής
Keywords: Ψηφιακός μετασχηματισμός, δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο, ελληνική πρόταση, πανευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα, προστιθέμενη αξία.
Digital transformation, public service broadcasters, European audiovisual content, Greek proposal, pan-European digital platform, added value.
Issue Date: 2022
Abstract: The current situation, amidst challenges posed by the rapid digital transformation of European societies, as well as the pandemic crisis, is decisively changing EU’s priorities and is redefining the role of the public service broadcasters. In an effort by the EU to take steps towards strengthening and ensuring the sustainable development of the European audiovisual sector, as well as improving the competitiveness and availability of European audiovisual content, Greece is proposing the creation of a pan-European digital platform, which will provide over-the-top video on demand services, offering public service media content from the 27 EU member states. The research objective of this paper is to demonstrate that the pan-European digital audiovisual platform has a place in today’s EU and can offer multiple benefits to member states and European citizens, following an exploration of the possible challenges and the suggestion of indicative actions for the realization of the venture. To confirm the research objective, specific research questions are posed and answered, throughout the four sections of this paper. In the first section, the key question is how the proposal for the pan-European platform came about. The initiative, the purpose and the benefits that will potentially arise for the EU are described. In the second section, an attempt is made to answer the question of what exactly this platform is and which issues arise due to the nature of the venture. The third section aims to answer two key questions. Initially, whether there is demand and interest for such a platform. Secondly, which bodies will be involved in the project and what are the necessary actions for the proposal to be realized. In the fourth section, after the previous questions have been answered, the added value of the platform is examined. The results of the research confirm the research objective of the study, i.e. the platform has a place in the EU today and can benefit the EU as a whole, its Member States and, above all, European citizens. The methodology followed is a desk research based on the search, evaluation and utilization of online and physical sources such as books, articles, research papers and doctoral dissertations as well as published researches. At the same time, national laws, Presidential Decrees, and international legal texts, such as EU 7 directives and regulations, were utilized, as well as personal communication with specific persons which hold positions relevant to the subject in question. The practical value of the paper is that it can provide a preliminary basis for facilitating meetings, discussions, and the subsequent possible co-operation of the 27 EU Member States in the project of the pan-European digital audiovisual content platform, with the ultimate goal of strengthening of the European economy and society.
Description: Η τρέχουσα συγκυρία, με τις προκλήσεις που θέτει ο ταχύτατος ψηφιακός μετασχηματισμός των ευρωπαϊκών κοινωνιών, αλλά και η πανδημική κρίση, έρχεται να μεταβάλει με καθοριστικό τρόπο τις προτεραιότητες της ΕΕ, αλλά και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Η ΕΕ προσπαθεί διαρκώς να λάβει μέτρα ενίσχυσης και διασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και διαθεσιμότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Έτσι, αναδύεται η πρόταση της Ελλάδας για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας, που θα παρέχει επιφυείς υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία, με περιεχόμενο προερχόμενο από τις δημόσιες τηλεοράσεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Ο ερευνητικός στόχος της παρούσας εργασίας, είναι να αποδειχτεί πως η πανευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου έχει θέση στην ΕΕ του σήμερα και δύναται να προσφέρει πολλαπλά στα κράτη μέλη και τους Ευρωπαίους πολίτες, αφού γίνει μια διερεύνηση προκλήσεων και προταθούν κάποιες ενδεικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του εγχειρήματος. Για να επιβεβαιωθεί ο ερευνητικός στόχος, τίθενται συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία κατανέμονται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, το βασικό ερώτημα είναι πώς προέκυψε η πρόταση για την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου. Περιγράφεται η πρωτοβουλία, ο σκοπός και τα οφέλη που δυνητικά θα προκύψουν για την ΕΕ. Στη δεύτερη ενότητα, επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο ερώτημα τί ακριβώς είναι η πλατφόρμα και ποια τα ζητήματα που προκύπτουν λόγω της φύσης του εγχειρήματος. Στην τρίτη ενότητα, θα πρέπει να απαντηθούν δύο βασικά ερωτήματα. Αρχικά, το εάν υπάρχει ζήτηση και ενδιαφέρον για μια τέτοια πλατφόρμα. Κατά δεύτερον, ποιοι φορείς θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα και ποιες θα είναι οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να δοθεί υπόσταση στην πρόταση. Στην τέταρτη ενότητα και αφού έχουν απαντηθεί τα προηγούμενα ερωτήματα, εξετάζεται το ποια είναι τελικά η προστιθέμενη αξία της πλατφόρμας Τα αποτελέσματα της έρευνας επαληθεύουν τον ερευνητικό στόχο της μελέτης, δηλαδή η πλατφόρμα έχει θέση στην ΕΕ του σήμερα και δύναται να ωφελήσει την ΕΕ εν συνόλω, 5 τα κράτη μέλη της και πάνω απ’ όλα τους Ευρωπαίους πολίτες. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι μια έρευνα τεκμηρίωσης, που βασίστηκε στην αναζήτηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση διαδικτυακών και μη πηγών, όπως βιβλία, άρθρα, ερευνητικά papers και διδακτορικές διατριβές, όπως επίσης και δημοσιευθείσες έρευνες. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν εθνικοί Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα αλλά και διεθνή νομικά κείμενα, όπως οδηγίες και κανονισμοί της ΕΕ, αλλά και προσωπική επικοινωνία με συγκεκριμένα πρόσωπα που υπηρετούν σε θέσεις σχετικές με τη θεματική. Η πρακτική αξία της εργασίας συνίσταται στο ότι μπορεί να αποτελέσει μια προκαταρκτική βάση, η οποία θα διευκολύνει τις συναντήσεις, τις συζητήσεις και εν συνεχεία την πιθανή συνεργασία των 27 κρατών μελών της ΕΕ στο εγχείρημα της πανευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας οπτικοακουστικού περιεχομένου, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/551
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Δημόσια Τηλεόραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.pdf1.5 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα