ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/547
Title: Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η τουριστική αξιοποίηση των Πολιτιστικών Διαδρομών. Συγκριτική μελέτη παραδειγμάτων από την ευρωπαϊκή και την ελληνική πραγματικότητα
Other Titles: ΤΜ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Keywords: Πολιτιστικός τουρισμός, Πολιτιστική διαδρομή, Πολιτιστική κληρονομιά, Βιώσιμη ανάπτυξη, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Φυσικό περιβάλλον.
Cultural tourism, Cultural route, Cultural heritage, Sustainable development, Natural environment, alternative forms of tourism.
Issue Date: 2022
Abstract: The way in which the tourism phenomenon evolves and the tourism product develops, demonstrates the lack of strategic planning in the country, as its massive character does not go hand in hand with the requirements of sustainable development and the promotion of the cultural and environmental stock. The existence of available natural and cultural resources, gave the impetus for tourism to be today one of the main pillars of economic growth and attracting investment interest. Of course, the model that finally prevailed, anarchically and without planning, is based on the conventional forms of tourism development, where the model "sun-sea-entertainment" dominates, a fact both in the overexploitation and deterioration of the natural and cultural heritage. Within the principles of sustainable and sustainable development, alternative forms of tourism are at the forefront and evolving, as new data emerge in the creation of tourism products to meet on the one hand the growing special needs of tourists - visitors and on the other to take into account the protection of nature and cultural wealth. In our country, the element of culture is directly related to tourism, giving the basis for the development of cultural tourism, as one of its alternative forms. Strengthening the protection, preservation and promotion of cultural and natural heritage has created the basic conditions for action, giving new impetus to the establishment of alternative forms of tourism, such as cultural, creating the need for the development of an organized planning. The analysis of cultural routes and their correlation with the concepts of sustainable tourism and cultural heritage will be attempted, based on theoretical bibliographic data, aiming to determine their importance and their contribution to the revitalization of an area. In the present work, an attempt is made to investigate cultural routes in Europe and Greece as well The main purpose of this paper, is to analyze and link the concepts of sustainable development, sustainable tourism, cultural and natural heritage. The concept of sustainability requires the development of new management models and tools that will enrich sustainable and alternative forms of tourism, such as cultural tourism, including the "cultural route", ie touring places of cultural interest that can be harmoniously combined with the elements of the natural environment. After all, the natural and cultural environment are inextricably linked, as reflected in Article 24 of the Greek Constitution. The aim of this work is to investigate the contribution of cultural routes in the promotion and preservation of cultural and environmental stock, within a framework for the development of a sustainable tourism product, with an environmental sign, contributing to the strengthening of local economies and economic development of the country. 7 as the development of a case study for the city of Larissa. The practical contribution of the work lies on the study and presentation of the cultural environment of the city of Larissa, giving a proposal of cultural routes for the promotion of the cultural heritage of the region.
Description: Ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται το τουριστικό φαινόμενο και αναπτύσσεται το τουριστικό προϊόν, καταδεικνύει την ανάγκη ενός ουσιαστικού στρατηγικού σχεδιασμού στη χώρα, καθώς ο μαζικός χαρακτήρας του δε συμβαδίζει με τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανάδειξης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος. Η ύπαρξη διαθέσιμων φυσικών και πολιτιστικών πόρων, έδωσε το έναυσμα ώστε ο τουρισμός να αποτελεί σήμερα ένα από τους βασικούς πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης και προσέλκυσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Βέβαια το μοντέλο που τελικά επικράτησε, άναρχα και χωρίς προγραμματισμό, βασίζεται στις συμβατικές μορφές ανάπτυξης του τουρισμού, όπου κυριαρχεί το μοντέλο «ήλιος – θάλασσα - ψυχαγωγία», γεγονός που συντελεί στην υπερεκμετάλλευση και φθορά της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα πλαίσια των αρχών της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, βρίσκονται στο προσκήνιο και εξελίσσονται εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθώς προκύπτουν νέα δεδομένα στη δημιουργία τουριστικών προϊόντων ώστε να καλύψουν αφενός τις αυξανόμενες ιδιαίτερες ανάγκες των τουριστών – επισκεπτών, αφετέρου να λάβουν υπόψη τους και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου. Στη χώρα μας, το στοιχείο του πολιτισμού συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, δίνοντας τη βάση για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, ως μια από τις εναλλακτικές μορφές του. Η ενίσχυση της προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς δημιούργησε τις βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη μέτρων, δίνοντας νέα πνοή στην εγκαθίδρυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, δημιουργώντας την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη ενός οργανωμένου σχεδιασμού. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση και σύνδεση των εννοιών της βιώσιμης ανάπτυξης, του βιώσιμου τουρισμού, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η έννοια της βιωσιμότητας, απαιτεί την ανάπτυξη νέων μοντέλων διαχείρισης και εργαλείων, που θα εμπλουτίσουν βιώσιμες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός τουρισμός, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η «πολιτιστική διαδρομή». Άλλωστε το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, όπως αποτυπώνεται και στο άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος. Στόχος της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της συμβολής των πολιτιστικών διαδρομών στην ανάδειξη και διατήρηση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος, μέσα σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης ενός βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, με περιβαλλοντικό πρόσημο, συμβάλλοντας τόσο στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 5 Στην παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των πολιτιστικών διαδρομών και η συσχέτιση τους με τις έννοιες του βιώσιμου τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, βασιζόμενοι σε θεωρητικά βιβλιογραφικά δεδομένα και στοχεύοντας στον προσδιορισμό της σημασίας τους και της συμβολή τους στην αναζωογόνηση μια περιοχής. Παράλληλα αναπτύσσεται η διερεύνηση πολιτιστικών διαδρομών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα καθώς και η ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης για την πόλη της Λάρισας. Η πρακτική συνεισφορά της εργασίας έγκειται αφενός στην μελέτη και παράθεση στοιχείων σχετικά με τον πολιτιστικό πλούτο της πόλης της Λάρισας, αφετέρου στη δημιουργία πρότασης πολιτιστικών διαδρομών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/547
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η τουριστική αξιοποίηση των Πολιτιστικών Διαδρομών..pdf2.16 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα