ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/545
Title: Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τις Διεθνείς Πολιτιστικές Σχέσεις και ο Ρόλος της Ελλάδας
Other Titles: ΤΜ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Authors: Μαρία Αγγελοπούλου, Σπουδάστρια
Keywords: πολιτιστική διπλωματία, διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, ευρωπαϊκή στρατηγική, εξωτερική πολιτιστική πολιτική, ελληνικός πολιτισμός, διαπολιτιστικός διάλογος
cultural diplomacy, international cultural relations, European strategy, foreign cultural policy, Greek civilisation, intercultural dialogue.
Issue Date: 2022
Abstract: The aim of this dissertation is to analyse the EU strategy for international cultural relations and the role of Greece. The theoretical background concentrates on the conceptual clarification of the terms of cultural diplomacy and international cultural relations. The modern approach is adopted, which has shaped the new content of international cultural relations. Then, at a first level, the model of the European strategy for international cultural relations is analyzed and it is critically evaluated through 4 axes: a) the EU institutions, b) the member-states through their participation in the European Network of National Cultural Institutions (EUNIC), c) the organised civil society within the frame of European Public Spaces and (d) the EU thematic and geographical programs. At a second level, Greece is used as a case study, in order to highlight the opportunities offered to a small country by the EU. The aim is to respond to the research question, which is what is the role of Greece in the formulation of the EU strategy. Bibliographic sources, primary and secondary, are used as the main methodology of the analysis. Also, in order to better meet the requirements of the topic, the use of qualitative interviews with executives, who have extensive experience in various critical services of the Greek foreign policy bodies, was chosen. The interviews provided the opportunity to reach the complexity of the topic of international cultural relations through a creative way of producing research data. Finally, material was obtained, especially for the case of Greece, which otherwise would be inaccessible.
Description: Α ντικείμενο τη ς π α ρούσας εργασίας απ οτελ εί η ευρωπαϊκ ή στρατηγική για τις διεθνείς πολιτιστικές σ χέσεις και ο ρόλος της Ε λλάδας. Η παρούσα εργασία εκκινεί από μια θεωρητική ανά λυση και εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων της πολιτιστικής διπλωματίας και των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, υιοθετώντας τις σύγχρονες προσεγγίσεις, που έχουν διαμορφώσει το νέο περιεχόμενο των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων. Στη συνέχεια, σε πρώτο επίπεδο, αναλύεται και κριτικά αποτιμάται το υπόδειγμα της Ε.Ε. και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις μέσα από 4 άξονες, α) τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, β) τα κράτη-μέλη μέσω της δικτύωσής τους υπό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Ινστιτούτων Πολιτισμού (EUNIC), γ) την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, υπό το πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Χώρων και δ) τα ευρωπαϊκά θεματικά και γεωγραφικά προγράμματα. Σ ε δεύτερο επίπεδο , η Ελλάδα χρησιμοποι είται ως μελέτ η περίπτωσης, προκειμένου να ανα δειχθούν οι ευκαιρίες , που προσ φέρει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για μια μικρή χώρα. Στόχος είναι να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας στη χάραξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Ω ς μεθο δολογία της ερ γα σίας χρησιμοποιείται η χρήση βιβλιογραφικών πηγ ών, πρωτογενών και δ ευτερογενών. Ε πίσης για τις ανάγκες της παρούσας ε ργασίας, επελέγη η χρήση ποιοτικ ών συν ε ν τεύξεων με στελέχη, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε διάφορες κρίσιμες Υπηρεσίες των ελληνικών φορέων άσκησης εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής. Οι συνεντεύξεις προσέφεραν τη δυνατότητα προσέγγισης της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων μέσα από έναν δημιουργικό τρόπο παραγωγής ερευνητικών δεδομένων. Τέλος, αντλήθηκε υλικό, ιδίως για την Ελλάδα, που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν μη προσβάσιμο.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/545
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες ΣπουδαστώνΌλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα