ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/543
Title: Η Ελληνική πολιτιστική/πολιτισμική κληρονομιά και οι εθνικές διαχειριστικές πρακτικές με οικουμενική προοπτική: Η περίπτωση της εφαρμογής της Σύμβασης για την Προστασία της Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 1972).
Other Titles: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Authors: Αυγούστα-Μαρία Καλούδη, Σπουδάστρια
Keywords: UNESCO, Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ακρόπολη των Αθηνών, Μνημεία, Διαχείριση, Εθνικές διαχειριστικές πολιτικές, Κλιματική αλλαγή.
UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Cultural Heritage, Acropolis of Athens, Monuments, Management, National Management Politics, Climate Change.
Issue Date: 2022
Abstract: The main subject of this project is the presentation of the modern evolutionary interpretation of the Convention on the Protection of World Physical and Cultural Heritage (UNESCO 1972), as formulated in accordance with the recent Operational Guidelines (UNESCO 2021). The main objective is to highlight the rationale and importance of introducing and consolidating an integrated system of protection and modern management practices for World Heritage Sites at national and international level. The main axes that run through the whole project are the concept of sustainability, broader social participation and promotion of transnational and interdisciplinary cooperation in the light of the substantive preservation, promotion and transmission of the world’s cultural capital to our future generations. In order to achieve the above purposes and to highlight management practices with a universal dimension on the part of Greece, the emblematic monument of the Acropolis of Athens was chosen as the most representative example of the implementation of modern cultural management approaches, as reflected in the National Management Plan for Greek Monuments with completion horizon in 2024. The writing of the present work was based on bibliographic research, the search for sources and articles from the Internet, on the collection of primary material by interviewing with competent bodies from the Ministry of Culture and Sport, in particular with Mrs Sofia Spyropoulou (Department A2 UNESCO). Mr. Nikos Tsoniotis and Mrs. Maria Tsichli from the Ephorate of Antiquities of Athens, whom I would like to warmly thank for their response and valuable help. It was also based on the critical overview of international institutional, legal and regulatory texts mainly of the UNESCO Convention (1972) and its recent Operational Guidelines, UNESCO 2021), and in the study of the folders submitted to UNESCO for the inclusion monuments to the World Heritage List. At the same time, a critical approach to the international scientific literature and articles was followed, in order to investigate all the modern data for the implementation of the contract in its time. Particular emphasis was given to the thorough study of national management practices on the Acropolis of Athens with the main aiming to analyze and identify the good practices applied in the light of international directions in order to draw the necessary conclusions.
Description: Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της σύγχρονης εξελικτικής ερμηνείας της Σύμβασης για την Προστασία της Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 1972), όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις πρόσφατες Επιχειρησιακές Οδηγίες (Operational Guidelines, UNESCO 2021). Κύριος στόχος είναι η ανάδειξη του σκεπτικού και της σημασίας εισαγωγής και εδραίωσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας και σύγχρονων διαχειριστικών πρακτικών για τα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Βασικοί άξονες που διατρέχουν το σύνολο της εργασίας είναι η έννοια της βιωσιμότητας, της συμμετοχικότητας και της προώθησης της διακρατικής και της διεπιστημονικής συνεργασίας υπό το πρίσμα της ουσιαστικής διαφύλαξης, ανάδειξης και μεταβίβασης του παγκόσμιου πολιτιστικού κεφαλαίου στις επόμενες γενιές. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και την ανάδειξη των διαχειριστικών πρακτικών με οικουμενική διάσταση από την πλευρά της Ελλάδας, επελέγη ως μελέτη περίπτωσης το εμβληματικό μνημείο της Ακρόπολης των Αθηνών, ως το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για την εφαρμογή των σύγχρονων προσεγγίσεων πολιτιστικής διαχείρισης, όπως αποτυπώνονται και στο Εθνικό Διαχειριστικό Σχέδιο για τα Ελληνικά Μνημεία με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024. Η συγγραφή της παρούσας εργασίας βασίσθηκε σε βιβλιογραφική έρευνα, στην αναζήτηση πηγών και αρθρογραφίας από το διαδίκτυο, στη συλλογή πρωτογενούς υλικού με την διενέργεια συνεντεύξεων με αρμόδιους φορείς από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, συγκεκριμένα με την κυρία Σοφία Σπυροπούλου (Τμήμα Α2 UNESCO), τον κύριο Νίκο Τσονιώτη και την κυρία Μαρία Τσίχλη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση και την πολύτιμη βοήθειά τους. Επίσης βασίστηκε στην κριτική επισκόπηση διεθνών θεσμικών, νομικών και κανονιστικών κειμένων κυρίως της Σύμβασης UNESCO (1972) και των πρόσφατων Επιχειρησιακών Οδηγιών της (Operational Guidelines, UNESCO 2021), αλλά και στη μελέτη των φακέλων που υποβλήθηκαν στην UNESCO για εγγραφή μνημείων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΚΠΚ). Παράλληλα πραγματοποιήθηκε κριτική προσέγγιση της διεθνούς σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας 8 προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα σύγχρονα δεδομένα για την εφαρμογή της Σύμβασης στη διαχρονία της. Ιδιαίτερη έμφαση εδόθη στην ενδελεχή μελέτη των εθνικών διαχειριστικών πρακτικών επί του εμβληματικού μνημείου της Ακρόπολης των Αθηνών με κύριο σκοπούμενο την ανάλυση και τον εντοπισμό των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται υπό το πρίσμα των διεθνών κατευθύνσεων, προκειμένου να αντληθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα για την Ελληνική περίπτωση.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/543
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες ΣπουδαστώνΌλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα